Algemene Voorwaarden

Artikel 1

Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Atelier Kronenburg, gevestigd te Breda en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20095063. Opdrachtgever: de wederpartij van de gebruiker.

Artikel 2

Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3

Offertes 1. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen de gestelde termijn wordt bevestigd. 2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4

Uitvoering van de overeenkomst 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5

Contractduur, uitvoeringstermijn 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 6

Wijziging van de overeenkomst 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal de gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 5. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7

Geheimhouding 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8

Intellectuele eigendom 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. 3. Gebruiker behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9

Opzegging 1. Bij opzegging van de overeenkomst voor aanvang van de overeengekomen activiteiten, door of namens de opdrachtgever, kunnen door gebruiker de tot op dat moment gemaakte ontwikkel- en voorbereidingskosten in rekening worden gebracht. 2. Indien de onder punt 1 van dit artikel bedoelde opzegging geschiedt binnen 14 dagen voor aanvang van de activiteiten is de opdrachtgever 100% van het overeengekomen vaste honorarium c.q. Het overeengekomen uurtarief voor die uren welke gebruiker voor de overeengekomen activiteiten had ingepland, aan gebruiker verschuldigd. 3. Indien de onder punt 1 van dit artikel bedoelde opzegging geschiedt tussen 28 tot 14 dagen voor aanvang van de activiteiten is de opdrachtgever 75% van het overeengekomen vaste honorarium c.q. Het overeengekomen uurtarief voor de uren welke gebruiker voor de overeengekomen activiteiten had ingepland, aan gebruiker verschuldigd. 4. Indien de onder punt 1 van dit artikel bedoelde opzegging geschiedt tussen 42 tot 28 dagen voor aanvang van de activiteiten is de opdrachtgever 50% van het overeengekomen vaste honorarium c.q. Het overeengekomen uurtarief voor de uren welke gebruiker voor de overeengekomen activiteiten had ingepland, aan gebruiker verschuldigd. 5. Indien de onder punt 1 van dit artikel bedoelde opzegging geschiedt tussen 65 tot 42 dagen voor aanvang van de activiteiten is de opdrachtgever 25% van het overeengekomen vaste honorarium c.q. Het overeengekomen uurtarief voor de uren welke gebruiker voor de overeengekomen activiteiten had ingepland, aan gebruiker verschuldigd. 6. Indien gebruiker voor een correcte uitvoering van de overeenkomst reeds contacten met derden heeft afgesloten, welke door de onder punt 1 van dit artikel bedoelde opzegging komen te vervallen, is de opdrachtgever verplicht alle door gebruiker te maken kosten om deze contracten te ontbinden, aan gebruiker te vergoeden.

Artikel 10

Garantie 1. Gebruiker garandeert dat de door haar geleverde werkzaamheden vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en uitvoeringsfouten gedurende een periode van 3 maanden na levering. 2. Indien de werkzaamheden ontwerp-, materiaal- of uitvoeringsfouten vertonen, heeft de opdrachtgever recht op herstel van de werkzaamheden. Opdrachtgever heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de werkzaamheden niet mogelijk is. 3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies. 4. Indien de garantie een geleverde werkzaamheid betreft dat door een derde is geleverd, is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende derde voor die werkzaamheden wordt gegeven.

Artikel 11

Ontbinding van de overeenkomst 1. De vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden geven gebruiker goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – indien gebruiker de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijf dan wel onvoldoende is. 2. In de genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12

Gebreken; klachttermijnen Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. 2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen aan artikel 15.

Artikel 13

Honorarium 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel. 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW tenzij anders aangegeven. 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruikers, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW. 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht. 6. Indien de totale kosten van de overeengekomen opdracht de somma van fl. 5000,- overstijgt, dient de opdrachtgever 1/3 deel van het overeengekomen bedrag uiterlijk 30 dagen voor de overeengekomen datum van oplevering te voldoen. 7. Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen, indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijsstijgingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Artikel 14

Betaling 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 2. Na verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn. 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15

Incassokosten 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd: – over de eerste fl. 6.000,- 15% – over het meerdere tot fl. 13.000,- 10% – over het meerdere tot fl. 32.500,- 8% – over het meerdere tot fl. 130.000,- 5% – over het meerdere 3% 2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 16

Aansprakelijkheid Indien gebruiker aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: 1. De aansprakelijkheid van gebruiker, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdrachtgever, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte. 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of haar ondergeschikten. 5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 17

Overmacht 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alles van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen. 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 4. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18

Geschillenbeslechting Geschillen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van gebruiker, tenzij door de partijen wordt overeengekomen dat een geschil door arbitrage of op andere wijze zal worden beslecht. Gebruiker heeft het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19

Toepasselijk recht Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20

Wijziging en vindplaats van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Breda. 2. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. De versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.